ANA TÜZÜK

 

TES-İŞ SENDİKASI
TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI
ANA TÜZÜK

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
SENDİKANIN ADI VE AMACI

 

MADDE - 1:  Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi:

(1)  Sendikanın Adı     : Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikasıdır.

(2) Sendikanın kısaltılmış adı TES-İŞ' dir.

(3) Sendikanın Merkezi:  Ankara’dadır. Sendika merkezinin ilden ile nakline Sendika Genel Kurulu, İl içerisinde adres değişikliğine, ilgili mercilere bilgi verilmek kaydı ile Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.

(4) Sendikanın Adresi: Sendikanın Genel Merkez adresi, Meriç Sokak No: 23- Beştepeler/ANKARA' dır.

                         

MADDE - 2: Sendikanın Amacı:

(1)Sendikanın amacı üyelerinin ekonomik ve toplumsal hak ve menfaatlerini temsil etmek, korumak ve geliştirmektir. Ayrıca Sendika, kurulu bulunduğu işkolunun ülke ekonomisine katkısını arttıracak ve toplumsal menfaati koruyacak faaliyetlerde bulunur.  

(2)Sendika bu amacın gerçekleştirilmesi için Devletin bağımsızlığı, Ülkenin ve Milletin bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk İlkelerinin yaşatılması doğrultusunda; demokratik ilkelerden sapmadan;

a) Üyelerine yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır adil bir ücret sağlamaya çalışır.

b) Onurlu iş kavramını esas alarak çalışma şartlarının buna uygun bir şekilde düzenlenmesine öncülük eder.

c) Üyelerinin iş sağlığı ve güvenliği şartları içinde çalışması amacıyla gerekli düzenleme ve uygulamaların yapılması için çaba gösterir.

d) Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak eğitimsel gelişmelerini destekleyecek tedbirler alır.

e) Üyelerinin geleceğe ümit ve güvenle bakmalarını sağlayacak, sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesine ve sürdürülmesine dönük mücadele eder.

f) Örgütlü bulunulan iş kolunu etkileyen ekonomik ve sosyal kararların kamu yararı, kamu güvenliğine uygun olması yönünde yargı yolu dâhil her türlü yasal çabayı gösterir.

g) Milli geliri artırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarf eder.

h) Dil, ırk, etnik kimlik, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep farkı gözetmeksizin üyelerinin bir bütün olarak çalışmanın toplumsal hayattaki rolünü ve değerini müdrik ve bu konudaki haklarını ve görevlerini sürdürecek bir anlayış içerisinde bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır.

i) Sendika, Türk sendikacılık hareketinin Anayasa doğrultusunda hür sendikacılık ilkesine bağlı kalmak kayıt ve şartı ile üyelerinin ekmek-barış-özgürlük, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve İnsan haklarıyla yukarıda belirtilen gayeler uğruna yapacakları çalışmaları benimsemeyi temel bir görev kabul eder.

j) Yukarıda belirtilen esaslara bağlı olarak ortaya konulan amaçları gerçekleştirmek üzere sendikal faaliyetlerde bulunur, işkolu içerisinde varlığını ve etkinliğini geliştirmeye çalışır.

k) Sendikal hareket ve eylem serbestisi için mevcut hakların kullanılması ve ülke mevzuatının Uluslararası çalışma Örgütünün evrensel ilkeleri doğrultusunda hukuki şartların geliştirilmesi için çalışır.

l) İşkolu ve sendikal faaliyetlere ilişkin araştırmalar ile Ulusal ve Uluslararası projeler yapar ve yaptırır.

m) Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere diğer sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle uluslararası örgütlerle birlikte gerekli girişimleri yapar ve işbirliğine gider. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
SENDİKANIN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE FAALİYETLERİ

 

MADDE -3: Sendikanın Çalışma Şekli:

Sendika amaçlarını gerçekleştirmek için başta Anayasa ve Anayasanın ilgili maddelerine göre tanınmış uluslararası sözleşmeler ve Yasalar olmak üzere hukuka bağlı bir şekilde faaliyette bulunur.

 

MADDE - 4: Sendikanın yetki ve faaliyetleri:

(1) Sendika üyeleri arasında eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasaklarına uyarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek, mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanarak faaliyetlerini;

a) İşkolunda çalışan bütün işçileri, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının etkin kullanımı adına örgütlemek, üye kaydetmek, bilgi ve tecrübesini üyeleriyle paylaşmak,

b) Başta işkolunda olmak üzere, bütün işyerlerinde ve ülkemizde insan onuruna yaraşır çalışma şartlarının sağlanması ve geliştirilmesi, işsizlik ve kayıt dışı çalışma ile mücadele edilmesi, yaşam boyu eğitim, cinsiyet eşitliği ve sosyal içermenin gerçekleştirilmesi için mevzuatın tanıdığı yetkiler ve sınırlar içinde çalışmalarda bulunmak,

c) Toplu iş sözleşmesi akdetmek, toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak, greve karar vermek ve uygulamak gibi mevzuatın tanıdığı hakları kullanmak,

d) Toplu İş uyuşmazlıklarında, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, İş Mahkemelerine ve diğer tüm Yargı organlarına başvurmak, mütalaa vermek, talepte bulunmak,

e) Çalışma hayatından, ilgili mevzuattan, Toplu İş Sözleşmesinden, örf ve adetlerden doğan hususlarda üyelerini temsilen veya yazılı başvuruları üzerine, iş sözleşmesinden ve çalışma ilişkisinden doğan hakları ile sosyal güvenlik haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen dava açmak ve bu nedenle açılmış davadan ötürü husumete ehil olmak ve  davayı takip etmek, yargılama sürecinde üyeliğin sona ermesi halinde üyenin yazılı onay vermesi halinde davaya devam etmek ve sonuçlandırmak, örgütlenme çalışmalarının gerektirdiği durumlarda sendika üyesi olmayanların yazılı başvurusu halinde çalışma ilişkileri ve örgütlenme haklarından doğan uyuşmazlıklarda hukuki yardımda bulunmak,

f) Uluslararası işçi kuruluşlarına üye olmak, üyelikten ayrılmak, üyesi bulunduğu Uluslararası işçi kuruluşlarına delege, temsilci ve gözlemci göndermek,

g) Kanun ve Uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,

h) Kanunun ilgili maddesi gereğince işyeri Sendika temsilcilerini atamak ve görevden almak,

i) Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanmak,

j) Çalışma hayatını ilgilendiren hukuki ilişkilerde, sosyal güvenlik, emeklilik ve benzeri hakların kullanılmasıyla ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına hukuki yardımda bulunmak,

k) Üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini arttıracak, geliştirecek, milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek, üylerinin sosyal ve ekonomik hakları ve ülke sorunları hakkında eğitim programları düzenlemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için gerekli tesisleri kurmak ve üylerinin boş zamanlarını değerlendirebileceği sosyal imkanlar yaratmak,

1) Bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amaçlı sandıklar kurulmasına nakit mevcudunun % 5' inden fazla olmamak koşulu ile kredi vermek suretiyle yardımcı olmak,

m) Bağışta bulunmamak kaydıyla üyelerinin kooperatif kurmalarına yardım etmek ve nakit mevcudunun % 10' unu geçmemek kaydıyla kooperatife kredi vermek

n) Üyeleri için mesleki eğitim, bilgi ve tecrübe kazandırıcı çalışmalarda bulunmak, Teknik ve Mesleki Eğitim Tesisleri kurmak,

o) Nakit mevcudun % 40' tan fazla olmamak üzere iktisadi teşebbüslere yatırımlar yapmak, Sendika faaliyetlerinden yararlandırmada üyeleri arasında eşitliğe uymak zorundadır.

ö) Yönetim Kurulu kararı ile nakit gelirinin % 5' ini aşmamak kaydıyla sosyal amaçla harcama yapmak,

 

MADDE - 5: Sendikanın faaliyet göstereceği İşkolu:

(1)Sendika, Kanunun 4. Maddesi ve eki 1 sayılı cetvelde gösterilen 14 sıra numaralı “Enerji” işkolunda faaliyet gösteren bütün işyerlerinde sendikal faaliyetlerde bulunur. Bu işkolunda yer alan işyerlerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de enerji işkolundan sayılır.

 

(2)Bu işkolu ile işin niteliği ile yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya mesleki eğitimleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlarda asıl işe yardımcı işlerden olup, sendika asıl işin dâhil olduğu bu işyerlerinde ve Türkiye çapında faaliyet gösterir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SENDİKAYA ÜYELİK

 

MADDE - 6: Sendikaya Üye Olma:

a) Kanunda belirtilen niteliği haiz, faaliyet alanındaki İşkolunda çalışan ve üye olma asgari yaş şartını taşıyan işçiler Sendikaya üye olabilirler.

b) Üye olmak isteyen işçi, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunur. Üyelik Sendikanın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik için yapılan başvuru en çok otuz gün içinde Sendika tarafından reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. 30 günlük sürenin başlangıç tarihi elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvuru tarihidir.

c) Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin, bu kararı kendisine tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde dava açma hakkı vardır. Mahkemenin bu husustaki kararı kesindir. Mahkemenin işçi lehine karar vermesi halinde üyelik ret kararının alındığı tarihte kazanılmış olur.

d) Üyeler, Tüzük ile Genel Kurulca kabul edilen yönetmeliklerde belirtilen hususlara uygun davranmayı kabul ederler.

e) Sendika üyeliğinin kesinleşmesi durumunda üyenin talebi halinde kendisine üyelik formu veya üyelik kartı verilir.

 

MADDE - 7: ÜYELİK AİDATI:

1)Sendikaya kayıtlı üyelerin ödeyeceği aylık üyelik aidatı, bir günlük çıplak ücretinin brüt tutarının 3/4'ü dür.

2) İş akdi askıda olan mevsimlik ve geçici işçilerden bu aylara ilişkin aidat alınmaz.

3) İlk defa örgütlenilen, uzun yetki mücadelesi sonunda yetkisi kesinleşen veya çeşitli nedenlerle ücretleri yarı veya daha fazla oranda eksik ödenen veya hiç ödenmeyen işletme veya işyerlerindeki üyelerin aidat ödeme yükümlülüğünün başlangıç tarihi ile miktarı Yönetim Kurulunca belirlenir.

4) Dayanışma aidatı, üyelik aidatı kadardır.

Sendika üyelik aidatı ve dayanışma aidatı kesilmesi esas ve usulleri hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE - 8: Üyelikten Ayrılma:

a)Her üye, Kanunda belirtilen şekil ve şartları yerine getirerek üyelikten çekilebilir.

b)Sendikadan çekilen üye, üyelik sıfatı sona erinceye kadar aidatını öder.

 

MADDE - 9: Üyeliğin devamı ve askıya alınması halleri:

a) Sendika ve şubelerinin organlarında görev almak üyeliği sona erdirmez. Sendika ve şubelerinin Yönetim Kurullarında ücretli olarak görev alan sendika üyelerinin aidatları, sendikaca ücretlerinden kesilir.

b) Sendikaya üye olmak hakkına sahip olanlardan, bir işletme veya kurumun yönetim kurullarında veya benzeri kurullarında işçi temsilcisi sıfatıyla bulunanların sendika üyeliği devam eder.

c) Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah altına alınan üyenin üyelik ilişkisi bu süre boyunca askıda kalır.

ç) Sendika üyesi işçinin bir yılı geçmemek üzere işsiz kalması veya sendika faaliyet alanı içinde kalmak ve Kanuna uygun olmak şartıyla başka bir işe geçmesi sendika üyeliğini etkilemez.

d) Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak çalışmaya devam edenler ile sendika ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.

e) İşkolunu değiştirenin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.

 

MADDE - 10: Üyelikten Çıkarılma:

Sendika üyeliğinden geçici veya temelli çıkarılma kararı genel kurulca verilir. Çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır;

 

a) Sendika Programı Tüzük hükümleri ve tüzük uyarınca hazırlanmış yönetmeliklere uymamak,

b) Toplu İş Sözleşmesi ve grev süresince sendika organlarının yazılı karar ve talimatlarına aykırı hareket etmek,

c) Sendika, şube ve sendikanın üyesi olduğu üst kuruluşların hükmi şahsiyeti ve yöneticileri hakkında hakaret ve iftiralarda bulunmak,

d) Aylık üye aidatını yazılı ihtara rağmen altı ay süre özürsüz ödememek,

e) Sendikaya kayıt ve kabul şartlarını kaybetmek veya şartlara aykırı hareket etmek,

f) Güveni kötüye kullanarak suç işlemek suretiyle Sendikanın mali kaynaklarını istismar etmek,

 

MADDE - 11: Üyelikten çıkarma ve buna itiraz:

Sendika üyelerinin, Sendikadan çıkarılma kararı Genel Kurulca verilir. Çıkarılma kararı üyelikten çıkarılanlara, işverene ve Kanunda belirtilen yerlere bildirilir. Üyelik sıfatı çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder. Üyelikten çıkarılanların mevzuat hükümlerine göre yetkili ve görevli mahkemede itiraz ve dava hakkı bulunmaktadır.

 

MADDE - 12: Üst Kuruluşa üye olma ve üyelikten ayrılma:

a) Ulusal ya da uluslararası bir üst kuruluş üyeliğine başvuru Genel Kurul kararına bağlıdır. Üst kuruluş üyeliğine Genel Kurul toplantı ve karar yeter sayısı olan üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğunun kabulüyle karar verilir. Bu kararın uygulanması Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

b) Üst kuruluş üyeliğinden çekilme, Genel Kurul toplantı ve karar yeter sayısı olan üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğunun kabulüyle mümkün olur.

c) Üst kuruluşa üye olma ve ayrılma Kanunun ilgili maddesinin öngördüğü şekilde ilgili makamlara bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SENDİKANIN ORGANLARI İLE GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ

 

MADDE - 13: Sendikanın organları:

1-Sendikanın teşkilat yapısı Merkez ve Şube ile Danışma kurullarından oluşur.

                        A-Sendikanın merkez teşkilatı;

 

       a) Sendika Genel Kurulu,    

  b) Sendika Yönetim Kurulu,

  c) Sendika Denetleme Kurulu,

  ç) Sendika Disiplin Kurulu,

 

B-Sendikanın Şube teşkilatı;

       a) Şube Genel Kurulu,

   b) Şube Yönetim Kurulu,

   c) Şube Denetleme Kurulu,

   d) Şube Disiplin Kurulu

 

                           C- Sendikanın Danışma Kurulları

                                 a) Başkanlar Kurulu (Sendika İçin)

   b) Baş Temsilci ya da temsilciler Kurulu (Şubeler için)

 

MADDE - 14:  SENDİKA Genel KurulunUN kuruluş şekli:

1)Sendika Genel Kurulu, teşekkülün en yüksek ve yetkili organı olup; Şube Genel Kurullarında tüzük hükümlerine göre seçilecek ikiyüzelli delege ile Sendika Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları üyelerinden oluşur.

 

2)Şube genel kurullarında, bir delege için gerekli üye sayısı 210 oranı esas alınarak tespit edilir. Küsuratlar da yarım ve yukarısı tama iblağ edilir. Yarımın altında olanlar nazara alınmaz.

 

3) Şube üye sayılarında azalma olması halinde Sendika delege sayısı 250’den az, üye sayısının artması ve/veya çoğalması halinde de 250’den fazla olabilir.

 

4)Şube genel kurul kararı alındığı tarihte tespit edilen bir delege için gerekli üye sayısı 210 oranı nazara alınarak şube genel kurulunda seçilecek genel kurul delege sayısı, şubeye ve ilgili seçim kuruluna bildirilir. Şube bu sayıya uygun sendika genel kuruluna katılacak delegeyi kendi genel kurulunda usulüne uygun olarak seçer.

 

5)Ana Tüzüğe uygun olarak sendika yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda şube genel kurul öncesi şubeye ve ilgili seçim kuruluna yazılı olarak bildirilen sendika delege sayısından fazlası seçilemez. Seçilmesi halinde genel kurula çağrılmaz ve herhangi bir hak iddia edilemez.

 

MADDE - 15: SENDİKA Genel Kurulun toplanma zamanı ve toplantı esasları:

1) Olağan Genel Kurul en geç dört yılda bir, Sendika Merkezinin bulunduğu yerde toplanır. Genel Kurula çağrı Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Kurulun hangi yer, tarih ve saatte yapılacağına Yönetim Kurulu karar verir.

 

2) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel kurul toplantı gündemi, yer, tarih ve saati en az 15 gün önce ulusal düzeyde yayınlanan bir gazete, sendikanın web sitesi veya diğer iletişim araçlarından biriyle ilan edilir. Yapılan ilanda, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda yapılacak ikinci toplantının yer, tarih ve saati de belirtilir. İkinci toplantı en çok 15 gün sonraya bırakılır.

 

3) İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, yeminli mali müşavir raporu, denetleme kurulu raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi toplantı tarihinden on beş gün önce genel kurula katılacaklara gönderilir.

 

4) Genel kurulun toplantı yeter sayısı üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur. Yönetim kurulu genel kurul toplantı gündemi, yer, gün ve saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte yetkili seçim kurulu başkanlığına başvurur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıya katılanların sayısı, üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. Genel Kurullarda delege olmayanlar nisap'ta nazara alınmazlar, oy kullanamazlar. Delege olmadığı halde sendikal organlardan birine aday olmak isteyenlerin adaylıklarının kabulü için genel kurulu oluşturan delegelerin salt çoğunluğunun (en az yüzde elliden fazla) imzaladıkları dilekçelerin divan başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

 

5) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde eklenmesi Genel Kurula katılan delegelerin 1/10'unun yazılı teklifi ile mümkündür.

 

6) Genel kurul, Yönetim Kurulu üyelerinden Hukuk, STK ve Mevzuattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı tarafından yapılan yoklamanın ardından yeterli çoğunluğun mevcudiyeti halinde Genel Kurulu Sendika Başkanı veya yokluğunda Hukuk, STK ve Mevzuattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı açar.

 

7) Genel Kurulu Yönetmek üzere bir Başkan, iki Başkan vekili ve yeterince kâtip seçilir. Divan seçimi açık oyla yapılır. Başkanlık divanı öncelikle Türk-İş ya da Türk-İş'e üye olan Teşkilat Yöneticileri veya delegeler arasından seçilir.

 

8) Genel kurulda oylar serbest, eşit ve gizli oy esasına göre nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer resmi belge ile seçim kurulunca onaylanmış delege listesi imza edilerek ve mühürlü oy pusulalarında tercih edilen adayın hizasında bulunan boş kareye çarpı işareti konularak kullanılır.

 

 

MADDE - 16: Sendika genel kurul karar nisabı:

Genel Kurul karar nisabı, toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

 

MADDE - 17: Sendika Olağanüstü genel kurulu:

1)Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da genel kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine toplanır. Delegeler tarafından yapılacak olağanüstü genel kurul isteklerinin “iyi niyet kuralına” uygun haklı veya geçerli bir nedene dayandırılması ve ayrıca iddialarının ciddi olduğunu gösterir somut delilleri taleplerine eklemek suretiyle şahsen veya münferiden Noter aracılığı ile Sendika Yönetim Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmesi şarttır.

2)Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür.

3)Talep tarihi itibariyle olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde olağanüstü genel kurula gidilemez ancak talebe konu olan hususlar olağan genel kurul toplantı gündemine alınır.

 

MADDE - 18: Sendika genel kurulunun görev ve yetkileri

1-Genel kurul, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü kararı alabilir.

2-Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a) Sendika organlarının seçimi,

b) Tüzük değişikliği,

c) Yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlar veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen konular hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

d) Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu raporları ile yeminli mali müşavir raporlarının görüşülmesi,

e) Yönetim Kurulu ve denetleme kurulunun ibrası,

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,

g) Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi buna ilişkin yapılacak prosedür ve işlemlerin kararlar ve bütçe komisyonunda düzenlenmesine,

h) Şube açmak, şubeye bağlanacak işyerlerini tespit etmek, şubelerin faaliyette bulundukları işyerlerinin özelliklerini, işyerlerinin coğrafi dağılımını, gelişme olanaklarını, çalışma şartlarını, aidat ödeyen üye ve işçi sayılarını, aidat ödeyen üye ve işçi sayılarındaki değişimi, gelir ve giderlerini ve bunun gibi hususları ayrı ayrı veya birlikte değerlendirmek suretiyle şubelerin birleştirilmesine veya kapatılmasına karar vermek veya bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

j) Şube açma veya çalışanların talebi üzerine Şubelerin çalışma şartları coğrafi konumları, ekonomik koşullar ile hizmetin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, işyerinin bağlı olacağı şubeyi yeniden belirlemek ve/veya Şube faaliyet sahası içinde bulunan işyerlerini diğer bir Şubeye bağlamak veya Şubelerden alınan işyerleri ile yeni bir Şube açmak veya Şubeyi kurulu bulunduğu mahal dışındaki başka bir İl veya İlçeye nakletme konularında Sendika Yönetim Kuruluna yetki vermek,

k) Aynı işkolunda olmak şartı ile bir başka Sendika ile birleşme veya katılma kararı alma,

l) Sendikanın Uluslararası kuruluşun kurucusu olma, uluslararası kuruluşlara üye olma veya üyelikten çekilme,

m) Sendikanın feshi,

n) Üyelikten çıkarma kararı alma,

o) Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna görev verilmesi,

ö) Sendikanın Merkez ve Şube zorunlu organlarında görev alan Yöneticilere verilecek ücret, tazminat, ödenek, yolluk ve sosyal hakların belirlenmesi,

p) Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatların tespit edilmesi,

r) Üst Kuruluş Genel Kuruluna gidecek delegelerin seçilmesi,

s) Şubelerin faaliyet sahaları içerisinde kurulu işyerlerinin kapatılması veya Şube faaliyet sahası içerisinde yer alan işyerlerinde ki şube toplam aidatlı üye sayısının 500’ün altına düşmesi halinde bu şubelerin kapatılması, kapatılan şube kapsamındaki işyerlerini en uygun şube kapsamına dâhil edilmesi hususlarında Sendika Yönetim Kuruluna yetki vermek.

ş) Mevzuat veya tüzükte genel kurulca yapılması öngörülen diğer işlemleri yerine getirme ve başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlama,

t) Faaliyetleri hükmi şahsiyeti zedeleyici nitelikte bulunan ve Tüzüğün 25. Maddesi gereğince işten uzaklaştırılan Yönetici kadrolarının yer aldığı Şubenin gerekli hallerde kapatılması ve gerektiğinde yerine azami bir ay içerisinde müteşebbis heyet atayarak yeni Şubenin kurulması için Sendika Yönetim Kuruluna yetki vermek,

v) Delege seçiminde uyulacak esasları Kanuna uygun olarak düzenleme,

y) Şube Yönetim, Denetim, Disiplin asil ve yedek üyelerinin tümüyle boşalması halinde Şubenin kapatılması ve Şubenin rutin işlerinin yürütülmesi hususunda yetkili kişilerin atanması ve seçimlerin yapılması için Sendika Yönetim Kuruluna yetki vermek.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
SENDİKA ORGANLARININ GÖREVLERİ

 

MADDE - 19:  Sendikanın organlarında görev alacaklarda aranacak nitelikler:

Sendika organlarında görev alacaklarda aranacak nitelikler;

a) Sendika’nın üyesi olmak,

b) Kanunda yönetici seçilmeye ilişkin şartlara sahip olmak,

c) Sendikanın Kurulu bulunduğu işkolunda bizzat işçi çalıştıran işveren ya da bir işverenin ortağı olmamak,

d) Sendika üyelik aidatı borcu bulunmamak,

e) Genel kurula delege olarak seçilmek,

f) Delege olunmaması durumunda ise genel kurulu oluşturan delegelerin salt çoğunluğunun (en az yüzde 50’den fazlasının) imzaladıkları dilekçelerin Divan Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

 

MADDE - 20: SENDİKA YÖNETİM KURULU:

Sendika Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından genel kurulu oluşturan ve 19. Maddede yazılı niteliklere haiz delegeler arasından gizli oyla seçilecek  Genel Başkan ve 6 adet Genel Başkan Yardımcısı olmak üzere yedi asil üyeden oluşur.

Asil üye adedi kadar da yedek üye seçilir.

 

MADDE - 21: Sendika yönetim kurulunun görev ve yetkileri:

A-Yönetim Kurulu, Sendikanın Genel Kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve icra organıdır. Sendikayı temsil görev ve yetkisi Yönetim Kurulu adına Genel Başkan tarafından kullanılır.

B-Yönetim Kurulu kanunda ve ilgili mevzuat ile bu tüzükte sayılanlardan başka aşağıdaki hususlarda da görevli ve yetkilidir.

1- Üyeleri adına Toplu İş Sözleşmesi akdetmek,

2- İş uyuşmazlığı çıkarmak,

3- Grev kararı almak, uygulamak ve kaldırmak,

4- Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde açıklamak,

5- Sendika organlarının aldığı kararları uygulamak,

6- Genel Kurulu toplantıya çağırmak;

7- Çalışma ve Mali raporları, tahminini bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak, ayrıca yeminli mali müşavir raporunu genel kurula sunmak,

8- Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,

9- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak,

10- Yurt içinde ve dışında sendikanın üyesi bulunduğu işçi kuruluşuna ve diğer resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçmek, yurt içinde ve dışında tertiplenecek etüt ve toplantılara katılacakları tespit etmek,

11- Sendika üyeliğine başvuranların üyeliklerinin kabul veya reddine ilişkin işlemleri yapmak, örgütlenmenin gerekli kıldığı masraflara ve üyelik giderlerine katılmaya karar vermek,

12- Şube Yönetim Kurulu üye sayısının toplantı nisabının altına düşmesi veya diğer herhangi bir sebeple infisah etmiş Şube Yönetim Kurulu yerine yeni Yönetim Kurulunun seçilebilmesi için gerekli tüm işlemleri yapmak ve bu süreç içerisinde gerekli tedbirleri almak,

13- Kanun, Toplu İş Sözleşmesi ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara gidecek işçi üyeleri seçmek ve göndermek,

14- İş anlaşmazlıklarında ilgili makama, uzlaştırma, arabulucu ve hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer makam ve mercilere Kanun hükümlerine göre başvurmak, mütalaa bildirmek ve gerektiğinde onlardan talepte bulunmak,

15- Üyelerini temsilen çalışma hayatından, mevzuattan, Toplu İş Sözleşmelerinden, iş sözleşmesinden, örf ve adetten doğan haklar ile sosyal güvenlik haklarında işverenle, diğer şahıs ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, bu sebeple açtığı davalarda husumette ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek, Mahkemelerde dava açmak,

16- Tüzükte belirlenen Sendika amaçlarını gerçekleştirebilmek için sendikanın faaliyet alanındaki kuruluşları kapsayacak şekilde danışman istihdam etmek, gerekli bilimsel ve teknik büroları kurmak ve bunlar için gerekli elemanları bulup çalıştırmak ve atamaları yapmak, Sendika ve Şubelerde çalışacakları atamak ve bu kişilerin ücret ve çalışma şartlarını belirlemek, Sendika bünyesinde çalışan işçiler için Sendika adına anlaşmalar ve sözleşmeler yapmak,

17- Üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini artıracak, geliştirecek, milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine iş verimliliğinin artmasına yönelik kurs ve konferanslar düzenlemek, ayrıca üyelerin sosyal ve ekonomik hakları ve ülke sorunları hakkında eğitim programları düzenlemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, lokal ve basım işleri için gerekli tesisleri kurmak, üyelerinin boş zamanlarını değerlendirebileceği sosyal imkanları araştırarak uygulamak, Sendika nakit gelirinin % 5' ini aşmamak kaydıyla sosyal amaçlı harcama yapmak,

18- Üyeleri ve onların aileleri için kültürel ve sanatsal yeteneklerini geliştirmek amacıyla kurs, seminer, sergi, gezi gibi etkinliklerde bulunmaya karar vermek ve uygulamak.

19- Nakit mevcudun % 40'ından fazla olmamak kaydıyla sınai ve iktisadi kuruluşlara yatırımlar yapmak,

20- Nakit karşılığı teminat mektubu alınması, ipotek karşılığı kredi alınması hususunda gerekli işlemleri yapmak ve bu konuda görevlendirilecekleri atamak,

21-  Başkanlar Kurulunu toplantıya çağırmak,

22- Kanuna, Genel Kurul Kararlarına, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işyeri temsilcilerini görevden almak, yönetici ve üyeyi disiplin kuruluna sevk etmek,

23- Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri gereğince Sendika veya Şube Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararı vermek ,

24- Genel kurul seçim yönetmeliği ve tüzük tadil tekliflerini hazırlayıp genel kurula sunmak,

25- Genel Kurul kararı uyarınca menkul ve gayrimenkullerin satın alınması veya satılması hususunda gerekli işlemleri yapmak ve bu işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tespit etmek,

26- Şube Disiplin Kurulunca verilen kararları gerekli gördüğü hallerde Sendika Disiplin Kuruluna sevk etmek, acil durumlarda bizzat inceleme yaparak gereğini yerine getirmek,

27- Sendika adına Şubelerde yapılan harcamaları usul, kanun, tüzük, yönetmelik uyarınca inceleyerek karara bağlamak,

28- Şubelerde çalıştırılacak personel için bütçe dâhilinde kadro açmak,

29- Şube açma, faaliyet sahasını belirleme, birleştirme veya kapatma, bu konuda tüzükte belirlenen esaslar doğrultusunda işlem yapmak,

30- Tüzüğün 18. maddesinin c, g, h, j, o, s, t, v ve y fıkralarındaki yetkileri kullanmak,

31- Şube Yönetim Kurullarının görüşünü alarak işyeri temsilcilerini atamak veya değiştirmek,

32- İlgili Kanunda yöneticilik için sayılan suçlardan biri ile mahkûm olan Sendika, Sendika Şubesi organlarında görevlendirilmiş kişilerle ilgili olarak yetkili mercilerden Sendikaya gelecek yazılı bildirim üzerine bu kişi ya da kişilerin görevine son vermek işlemi ile birlikte gereğini yapmak,

33- Yönetmelikler, plan ve programlar gereği komisyonlar kurmak, Sendikanın ilkelerine uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek üzere gereken her türlü teşebbüs ve çalışmalarda bulunmak,

34- Demirbaş eşyasının terkini ve Şubelere devri hususlarını karara bağlamak,

35- Genel kurul kararları uyarınca sendikanın ihtiyacı olan her türlü taşınır malların satın alınmasında ve mevcutların satılmasında veya ömrünü dolduran, değiştirilmesi zaruri hale gelmiş taşınır mallar ile demirbaşların kayıttan düşülmesine ilişkin gerekli işlemleri yapmak,

36- Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,

37- Sendika Yöneticilerinin, üyelerinin ve Sendikada çalışanların yapacakları seyahatlere karar vermek, olağanüstü hallerde seyahatler için bir Yönetim Kurulu üyesinin imzalayacağı görev kâğıdı tanzim etmek ve sonradan karar almak,

38- Grev lokavt süresince, Sendika üyelerine yapılacak yardımları günün koşullarına göre belirlemek,

39-Sendikanın paralarının yatırılacağı bankaları tespit etmek,

40- Sendikanın mali denetimini yapacak olan yeminli mali müşaviri Yasa ve Yönetmelik hükümlerine göre seçmek, yeminli mali müşavirin denetimine yardımcı olmak, hazırlanan denetim raporunu denetleme kuruluna sunmak,

41- Sendikanın faaliyet, denetleme, dış denetim raporları ile genel kurul kararlarını uygun vasıtalarla yayınlamak,

42- Yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydı ile ilgili makamlar veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen konular hakkında genel kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde işlem yapmak,

43- Sendikanın iktisadi ve sosyal amaçlı girişimlerinde oluşturulacak şirket veya kuruluşlarda sendika adına kurullarda görev alacak kişi veya kişileri belirlemek,

44- Genel Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak,

45- Tüzüğün ilgili maddesinde belirtilen Genel Kurulun yetki alanına giren hususlar dışındaki görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,

46- Şube Yönetim, Denetim, Disiplin asil ve yedek üyelerinin tümüyle boşalması halinde Şubenin kapatılması ve Şubenin rutin işlerinin yürütülmesi hususunda yetkili kişilerin atanması ve seçimlerin yapılmasını sağlamak,

47- Nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışındaki doğal afet bölgelerine doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla konut, eğitim ve sağlık tesisleri kurulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

MADDE - 22: Yönetim kurulunun çalışma esasları:

1-Yönetim Kurulu on beş günde bir olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına Genel Başkan Başkanlık eder, Genel Başkanın katılamaması halinde, kendisinin yazılı olarak yetki verdiği Genel Başkan Yardımcısı Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.

 2-Yönetim Kurulunun toplantı yeterlilik sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar da üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı Başkanının oyunun katıldığı tarafın oyuna itibar edilir. Oylamanın gizli veya açık yapılması Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

3-Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle Kurul üyeliğinden ayrılması halinde, yönetim kurulu tarafından en kısa sürede yedek üyeler arasından en çok oyu alan üyeden başlayarak çağrı yapılarak üye sayısı tamamlanır. Üye sayısı tamamlanmadan kurul toplantıları yapılamaz. Üye sayısı tamamlandıktan sonra yapılacak ilk toplantıda üyeler, kendi aralarında boşalan yerlere aday olanlar arasından görev bölümünün gerektirdiği seçimi yaparlar.

4- Ayrılmalar sebebiyle, yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarıdan aşağıya düşmesi halinde, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. 

 

ALTINCI BÖLÜM
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE - 23: Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri:

Yönetim Kurulu Üyeleri, kanunlarda ve tüzüğün 20. Maddesinde belirli Yönetim görevlerinin yerine getirilmesi ve yetkilerinin kullanılması hususlarında, kural olarak müştereken yükümlü ve sorumludurlar. Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerinden bir kısmının kullanılmasında aşağıda belirlenen görev bölümü uygulanır. Üyeler, kendilerine verilen bu işlerden birinci derecede sorumluluk taşır.

23.1 GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ;

a) Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve sendika tüzel kişiliğini temsil eder.

b) Başkanlar kuruluna başkanlık eder.

c) Sendika bünyesinde genel hükümler dâhilinde kurulacak tüm komisyonlara başkanlık eder, Genel kurulda kurulacak komisyonlar hariç, gerekli hallerde bu komisyonlardaki başkanlık görevini yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

d) Sendikanın bütün çalışmalarını koordine eder ve denetler.

e) Üçüncü şahıslara karşı sendika tüzel kişiliği adına yazılı veya sözlü açıklamalar yapar.

f) Üçüncü şahıslarla olan tüm yazışmaları konularına göre diğer üyelerle birlikte ve muhasebe işlemlerine ilişkin evrak ve yazışmaları da Mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ile birlikte imza eder.

g) Gerek Merkez ve gerekse Şubelerindeki bütün büroların amiridir.

h) Diğer yönetim kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izler, gerektiğinde bunları inceler, bilgi alır, gerekli uyarıda bulunur, görev verir.

j) Sendika adına basın toplantısı yapmak, basına ve diğer yayın organlarına beyanatta bulunmak yetkisi Başkana aittir. Yönetim Kurulu Kararı veya bilgisi dışında yaptığı basın toplantısı veya beyanatlardan bizzat sorumludur.

k) Sendika Denetleme Kurulu raporunu ilk Yönetim Kurulu toplantısı gündemine getirir ve yapılacak ilk Başkanlar Kuruluna bilgi verir.

l) Genel Başkan, acil ve gerekli hallerde önceden alınmış bir yönetim kurulu kararı olmaksızın yasal aylık asgari ücretin beş katı brüt tutarı kadar harcama yapmaya yetkilidir. Harcama ve belgeler ilk yönetim kuruluna getirilir ve karara bağlanır.

m)Sendika yayın organının sahibidir.

n) Tüzükte bulunmayan ve ihtiyaç duyulan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yönetim kurulu üyeleri arasında yeni görev dağılımı yapabilir.

o) Genel Başkan çalışmalarından dolayı yönetim kuruluna karşı sorumludur.

23.2 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (HUKUK, STK’LAR VE MEVZUATTAN SORUMLU)

GÖREV VE YETKİLERİ;

a) Genel Başkanın yardımcısıdır. Genel Başkanla birlikte mesai sarf eder.

b) Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Genel Başkan’a vekâlet eder ve onun görev ve yetkilerini aynen kullanır.

c) Yönetim Kurulu üyeleri arasında koordinasyonu sağlar.

d) Sendika personelinin düzenli çalışmasını sağlar, özlük işlerini düzenler, sendika yöneticileri ve personeli için yıllık izin çizelgeleri hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

e) Sendika bünyesinde istihdam edilen elemanlar ile ilgili yönetmelik ve toplu iş sözleşmesi tatbikatından sorumludur.

f) Sendikanın mevzuat çalışmalarından sorumludur, her türlü mevzuat ile ilgili araştırmayı yapar, mevzuat değişikliklerini takip eder,  derleyeceği bilgileri bir rapor halinde Sendika Yönetim Kuruluna sunar.

g) Sendikanın hukuki çalışmalarını koordine eder. Hukuk biriminin çalışmalarını yönlendirir.

h) Ulusal ve Uluslararası alanda diğer sendika, konfederasyon ve demokratik kitle örgütleriyle diyalog kurar, dayanışma zeminleri hazırlar.

k) Sendikanın iktisadi ve sosyal amaçlı girişimlerinde oluşturulan şirket veya kuruluşlar (iştirakler) ile ilgili çalışmalar yapar, rapor hazırlar Yönetim kurulunun bilgisine sunar.

l) Genel Başkan’ın vereceği görevleri yapar ve Sendika organlarının alacağı kararları yerine getirir.

m) Sendika Genel Başkan Yardımcısı çalışmalarından dolayı Yönetim kuruluna karşı sorumludur.

23.3 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN SORUMLU)

GÖREV VE YETKİLERİ;

a) Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcısının bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

b) Sendikaya ilişkin her türlü yazışmanın yapılması, gerekli dosyaların tutulması, kararların karar defterine yazılması sağlar.

c) Genel kurul, Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu toplantılarının gündemini hazırlayarak yönetim kuruluna sunar, görüşülmesini sağlar.

d) Genel Kurul, Başkanlar Kurulu ile yönetim kurulu kararlarının yerine getirilmesini sağlar.

e) Sendikanın her türlü yazışmalarını yapmakla birlikte, haber almak, sendikanın ilke amaçlarıyla ilgili yayın yapmak, araştırma, veri ve istatistikleri derlemek, yapılacak toplu iş sözleşmelerine esas olacak bilgileri toplamak ve düzenlemekte görevlidir. Bu faaliyetlerle ilgili servisler kendisine bağlıdır ve kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenler.

f) Sendika zorunlu organlarına seçilenlerin mal bildirimi verdiklerine ilişkin alındı bilgisi sayı, tarih ve isim yazılarak Yönetim Kurulu karar defterine geçirir.

g) Toplu iş sözleşmesi ile ilgili hazırlık ve araştırma çalışmalarını yönlendirir, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürütür ve yürütülmesini organize eder.

h) Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucu çıkabilecek uyuşmazlıkları, arabulucu çalışmalarını, anlaşma ya da grev kararına kadar yürütür ve yürütülmesini organize eder.

j) Süresi dolan toplu iş sözleşmelerinin yeniden çağrı işlemlerini yapar.

k) Toplu iş sözleşmelerinin redaksiyon ve imza işlemlerini tamamlar.

l) Toplu iş sözleşmesi ve yasalarla ilgili olarak üye şikâyet ve uyuşmazlıklarını izler ve sonuçlandırır.

m) Sendikanın faaliyet ve genel kurul kararlarını yayınlanmak üzere Yönetim Kuruluna sunar.

n) Genel Başkan ve Yönetim Kurulunca verilecek sair görevleri yerine getirir.

o) Çalışmalarından dolayı Yönetim kuruluna karşı sorumludur.

23.4 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (MALİ İŞLERDEN SORUMLU)

GÖREV VE YETKİLERİ;

a) Sendikanın muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğince yürütür, dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlar.

b) Sendikanın dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilanço, gelir-gider tablosu ve mizanları ile mali raporlarını Yönetim Kurulunca belirlenen sürelerde Yönetim Kurulunun bilgi, onay ve kararına sunar.

c) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlar ve muhasebe bürosunu yönetir.

ç) Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.

d) Şubelere zamanında sarf avanslarının gönderilmesi ve sarfların gözetim ve denetimini yapar.

e) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.

f) Sendika hesaplarının her an iç ve dış denetime hazır şekilde bulundurulmasını sağlar.

g) Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirir ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlar.

h) Genel kurullara sunulacak yeminli mali müşavir denetim raporu ile hesap raporu, bilanço gelir gider tablosu ve tahmini bütçeyi hazırlayarak, uygun vasıtalarla yayınlamak üzere Yönetim Kurulunun onay ve kararına sunar.

i) Genel Kurul Kararı uyarınca, sarflar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunur ve karar alır. Tahsil, tediye, mahsup gibi muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları Genel Başkanla birlikte imza eder, Genel Başkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili yönetim kurulu üyesi ile imza işlerini yürütür.

j) Genel Başkan ile Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı çift imza ile bankalardan para çeker. Genel Başkanın yokluğunda diğer yönetim kurulu üyelerinden biri ile birlikte bankalardan para çeker. Mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısının yokluğunda Genel Başkan ve bir yönetim kurulu üyesinin imzaları ile birlikte, Genel Başkanın ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının yokluğunda iki yönetim kurulu üyesinin imzaları ile birlikte bankalardan para çekilebilir. Gerektiğinde Bankalardan nakit karşılığı teminat mektubu talep ve temin eder.

k) Sendika gelirlerini elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde Yönetim Kurulunca belirlenecek bankalara yatırır.

l) Zorunlu giderleri karşılamak üzere Sendika kasasında 50.000,00TL.- para bulundurulmasını sağlar. Olağan ve olağanüstü Genel Kurullar ile eğitim seminerlerinde, yol, konaklama ve harcırah vb. gibi zorunlu giderlerin yapılması gerektiği hallerde Yönetim Kurulu kararıyla bu miktar artırılabilir.

m) Sendikanın denetimini yapan yeminli mali müşavirin denetimine yardımcı olur. İstenen belge ve bilgileri verir. Denetçi raporunu Yönetim Kuruluna sunar.

n) Kanun uyarınca Sendika aidatının kesilmesi için Sendika Şubeleri tarafından hazırlanan işverene gönderilecek üye işçi listesinin düzenlenmesi ve sendika aidatlarının işverence kesilerek zamanında sendikaya gönderilmesini temin edecek her türlü işlemi yapar.

o) Kanunun ilgili maddesi uyarınca hesap ve bütçe dönemine ait bilanço ve hesapları, çalışma ve denetleme raporlarını ait olduğu dönemi izleyen 3 ay içinde Türk-İş Konfederasyonuna gönderir.

p) Sendikanın denetleme kurulu ve dış denetim raporlarını yayınlanmak üzere Yönetim Kuruluna sunar.

r) Çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

23.5 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (TEŞKİLATLANMADAN SORUMLU)

GÖREV VE YETKİLERİ;

Sendika teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sendikanın gerek merkez teşkilatında gerekse şubelerindeki sendikal faaliyetleri izleyerek gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmakla birlikte aşağıdaki görevleri de yerine getirir.

a) İşçilerin sendikaya üyelikleri ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin işlemleri yürütür. Sendikanın üyelik arşivini düzenler, bu işle ilgili görevleri yönetir, üye envanterlerini çıkarır, üyeliği kesinleşen üyelerin bildirimi hususunda ilgili mevzuatı uygular.

b) Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni Şubeler açılması ve bazı Şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunur ve bu konuda yetkili organ kararının alınması için rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

c) Şubeler için delege seçimleri ve Şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılması ile Genel Kurula ilişkin her türlü işlem ve yazışmaların yapılıp yürütülmesini sağlar.

d) Sendikanın faaliyet gösterdiği işkolunda henüz örgütlenmediği işyerlerinde Sendika örgütlenme çalışmalarını yürütür.

e) Örgütlenme konusunda Şube Yönetim Kurullarından rapor alır, sendika üyeliğinden çekilmeler varsa nedenlerini araştırır.

f) İşyerlerindeki işçilere örgütlenmenin önem ve gerekleri konularında kitap, broşür ve bildiri gibi yayınları hazırlayıp dağıtılmasını sağlar, toplantılar düzenler, örgütlenme amaçlı alınan kararları yürütür ve tüm bu konularda Genel Başkan ile birlikte çalışır.

g) Ülke ve işkolundaki gelişmeleri takip ederek örgütlenme faaliyetlerini geliştirecek çalışmalar yapar.

h) Şubelerin görüşünü alarak işyeri sendika temsilcilerinin belirlenmesi ve atanması hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunur ve temsilcilerin çalışmalarını izleyerek önerilerde bulunur.

h) Yönetim Kurulu kararı ile örgütlenme hususunda alınan kararları uygular ve uygulatır.

i) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan Yönetmelik esaslarına göre sendika ve Sendika şubelerinin Başkan ve yöneticilerinin, kendileri, eşleri ve velayetleri altında bulunan çocuklarına ait mal bildirimlerinin hazırlanmasını temin etmek, muhafaza etmek ve Yönetim Kurulu karar defterine yazılmak üzere gerekli bilgilerin Toplu İş Sözleşmelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısına vermek.

j) Çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

23.6 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (SOSYAL İŞLERDEN SORUMLU)

GÖREV VE YETKİLERİ;

a) Sendikanın tüzüğü ve Kanun esaslarına göre yapabileceği sosyal faaliyetler ile ilgili planlamama yapar ve yönetim kurulunun onayına sunar

b) Sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunur. Sendika yönetim kurulunca yapılmasına karar verilen sosyal faaliyetlerin programlarının uygulanmasını sağlar.

c) Üyelerin sosyal ve kültürel ve sportif yönden gelişmesini sağlamak üzere çalışmalar yapar, öneriler hazırlar, karar altına alınanların uygulanmasını sağlar, organize eder.

d) Ekonomik ve sosyal araştırmalar yaparak yönetim kurulunun onayına sunar.

e) Sendika sosyal tesisleri ile ilgili olarak planlamalar yapar, tesislerin düzenli çalışmasını, işler halde bulunmasını sağlar.

f) Şubeler düzeyinde ve işyerlerinde çalışan üyeler arasında sosyal ilişkilerin gelişmesi için çaba harcar, programlar hazırlar, Yönetim Kurulunca alınan kararları uygular ve uygulatır.

g) Üyeler arasındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın yükselmesi için çalışmalar yapar, şubeler, işyeri temsilcileri, istişari kurullar ve sosyal dayanışma birimlerinin çalışmalarını koordine eder, yardıma ihtiyaç duyan üyeler ile dayanışmanın yöntemi konusunda önerilerini Yönetim Kuruluna sunar, alınan kararları uygular ve uygulatır.

h) Genel Başkan ve Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri de yapar.

j) Çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

23.7 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (ARGE VE EĞİTİMDEN SORUMLU)

GÖREV VE YETKİLERİ;

a) İş sağlığı ve iş güvenliği ile eğitim programlarını hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.

b) Yönetim Kurulunca onaylanan programın uygulanmasını sağlar.

c) Sendikanın tüzüğü ve Kanun esaslarına göre yapabileceği iş sağlığı ve iş güvenliği ile eğitim faaliyetleri konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunur, karar altına alınan faaliyetleri planlar ve uygulanmasını sağlar.

d) İş sağlığı ve iş güvenliği ile eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunur.

e) İş sağlığı ve iş güvenliği ile eğitim seminerlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde, her türlü araştırmaların yapılacak istatistiklerin tutulmasını sağlar, Sendikanın çıkaracağı dergi, broşür, kitap vs. yayınlar yoluyla üyelerinin eğitilmesini temin eder.

f) Çalışma hayatını ilgilendiren konularda araştırma yapar, yönetim kuruluna sunar, Yönetim kurulunca onaylanan araştırma sonucunun uygulanmasını sağlar.

f) Yönetim Kurulu kararı ile iş sağlığı ve iş güvenliği ile eğitim hususunda alınan kararları uygular ve uygulatır.

g) Çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM
SENDİKA, DENETLEME, DİSİPLİN VE BAŞKANLAR KURULU

 

MADDE - 24: SENDİKA DENETLEME KURULU:

1) Sendika Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından ve Tüzükte belirtilen niteliklere sahip delegeler tarafından gizli oyla seçilen beş asil üyeden teşekkül eder. Asil üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Denetleme Kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir Başkan ve bir Raportör seçerler.

2) Denetleme Kurulu dört ayda bir Sendika Merkezinde toplanarak Sendika çalışmalarını denetlemek suretiyle görevini yerine getirir. Denetlemenin yapılabilmesi için Kurul Üyelerinden en az üç deneticinin bir araya gelmesi şarttır. Denetleme Kurulu kararları oy çokluğuyla alınır, oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış olur.

3) Denetleme Kurulu toplantılarına yalnız asil üyeler katılır. Asil üyelerden bir veya birkaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde Yönetim Kurulunca Genel Kurulda en çok oy alandan başlamak suretiyle sırayla yedekleri göreve çağırılarak üye sayısı tamamlanır.

4) Denetçiler, denetimi Sendika Merkezinde yaparlar. Sendikaya ait evrak veya defterleri Sendika Merkezinden dışarıya çıkaramazlar.

5) Sendika Denetleme Kurulu, Yönetim ile işleyişin, gelir, gider, hesap raporu, bilanço ve bunlarla ilgili işlemlerin Kanun, Tüzük ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu inceler. Kurul, ara raporunu Genel Başkanlığa, devre sonu raporunu da Genel Kurula Sunar.

6) Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine Şubelerde de gerekli denetimleri yapar, Gerektiğinde Yönetim Kurulundan Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmasını ister.

7) Denetleme Kurulu yaptığı denetleme ve incelemelerde usule uygun olmayan durumların tespiti halinde durumu Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Genel Başkana raporla bildirir.

8) Sendikanın mali denetimi, Yönetim Kurulunun yasa ve yönetmelik hükümlerine göre seçtiği yeminli mali müşaviri tarafından yapılır. Yönetim Kurulu yeminli mali müşavir tarafından gerçekleştirilen denetim sonuçlarını sendika denetleme kuruluna gönderir. Yeminli mali müşavirin gerçekleştirdiği denetim, Denetleme Kurulunun yetki ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Sendika Denetleme Kurulu yeminli mali müşavirin denetim raporları hakkında görüşlerini bildirerek yapacağı değerlendirme ile birlikte Genel Kurula sunar.

 

MADDE - 25: SENDİKA DİSİPLİN KURULU:

1)Sendika Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından ve Tüzükte belirtilen niteliklere sahip delegeler tarafından gizli oyla seçilen beş asil üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

2)Disiplin Kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan ve bir Raportör seçerler. Disiplin Kurulu asil üyelerinden bir veya birkaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde, Sendikaca yedek üyelerden en çok oy alandan başlamak üzere göreve çağırarak üye sayısı tamamlanır.

3)Disiplin Kurulu Yönetim Kurulunun kararı üzerine, Yönetim Kurulunun belirlediği gündemle bağlı olarak toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az üç kurul üyesinin bir araya gelmesi şarttır. Disiplin Kurulu kararlarını oy çokluğuyla verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

4)Disiplin Kurulu, Kanuna, tüzüğe, sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika ve şube yöneticileri ile işyeri temsilcileri ve üyeleri hakkında soruşturma yaparak uyarı, kınama, 3 aya kadar üyeliği geçici süre ile askıya alma ve geçici olarak görevden el çektirme cezalarından birini verir. Sendika Disiplin Kurulu ilgilinin savunmasını almadan karar veremez. Kurul, aldığı kararın gereğini yapmak üzere Genel Başkana sunar. Sendika Disiplin Kurulu sendika üyeliğinden ihracı istenen kişiler hakkında hazırladığı rapora görüşlerini de ekleyerek Genel Kurula sunulmak üzere Genel Başkana iletir.

5)Disiplin Kurulu gündemle sınırlı olarak gerçekleştirdiği toplantıda, Kanuna, Tüzüğe ve Sendikanın temel amaç ve ilkelerine aykırı davranışları gerçekleştiren sendika ve şube yöneticilerinin geçici olarak görevden el çektirilmelerini isteyebilir. Disiplin Kurulu kararı, Yönetim Kurulunun bu kararı onaylaması ile kesinleşir. Uygulanan cezanın hukuk süreci sonunda ortadan kaldırılması sonrasında göreve iade edilenlerin el çektirildikleri süreye ait almaları gereken ücret ve sosyal hakları sendikaca karşılanır.

6) Sendika Disiplin Kurulu, şube disiplin kurulları tarafından sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerce itiraz en incelenmesi istenilen Şube Disiplin Kurulu kararını inceler ve sonucu gereğinin yapılması için Genel Başkanlığa gönderir. Şube Disiplin Kurulunca sendikal disipline aykırı davranışı nedeniyle 3 aya kadar üyeliği geçici süreyle askıya alma cezası talebini karara bağlar, sürekli ihraç talebini değerlendirerek uygun görülmesi halinde karar alınması için Genel Kurula sunar.

 

MADDE - 26: BAŞKANLAR KURULU:

1)Sendika Başkanlar Kurulu, Şube Başkanları ile Yönetim Kurulundan oluşur. Kurula, Genel Başkan Başkanlık eder. Genel Başkanın yokluğunda Hukuk, STK ve Mevzuattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı kurula Başkanlık eder. Kurul, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine üç ayda bir olağan ve lüzumu halinde de olağanüstü olarak toplanır.

2) Sendika Başkanlar Kurulunun görev ve yetkileri;

a) Şubelerin sorunlarını dile getirerek yetkili kurullara önerilerde bulunur.

b) Toplu İş Sözleşmesinin düzenlenmesi ve uygulanması hakkında görüş bildirir.

c) Kurulların idari ve mali çalışmaları hakkında bilgi alarak, çalışmaları daha verimli hale getirmek amacıyla önerilerde bulunur.

ç) Çalışma hayatını ilgilendiren yasa, tasarı ve diğer mevzuat üzerinde görüşlerini ortaya koyar.

d) Sendikanın genel politikası hakkında istişarede bulunarak görüşlerini ortaya koyar.

e) Şube ilişkileri ve ortak konuları hakkında Şubeler arası uyum sağlayıcı önerilerde bulunur.

3) Sendika Başkanlar Kurulunun ortaya koyacağı fikir ve öneriler Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Başkanlar kurulunca çoğunlukla alınan kararlar Kanun ve Tüzük hükümlerine aykırı olmadıkça Yönetim Kurulunca uygulanır. Uygulanmıyorsa nedenleri gerekçeleri ile müteakip toplantıya getirilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
ŞUBELERİN KURULUŞU, ÇALIŞMA ESASLARI VE ORGANLARI

 

MADDE - 27: ŞUBELERİN KURULUŞ ESASLARI VE ŞEKLİ:

1)Şubeler, Genel Kurul kararı ile veya Genel Kurulun bu konuda vereceği yetkiye istinaden Yönetim Kurulu kararı ile kurulur, birleştirilir veya kapatılabilir,

2)Şubeler, belirli faaliyet sahaları içerisinde kalmak kaydı ile Sendikanın işkolu kapsamındaki işyerlerinde Kanunda öngörülen Sendikal faaliyetleri tüzük ve sendikanın yetkili organınca verilen görev ve yetkilere göre sendika tüzel kişiliği adına yürütmekle görevlidir.

3)Şubeler, Sendikanın Genel Kurulunda, Genel Kurulu oluşturmak üzere, Şube Genel kurullarınca seçilecek; sayıları seçim usul ve esasları tüzükte belirli delegeler ile temsil edilirler.

 

MADDE - 28: ŞUBE GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ:

1) Şube Genel Kurulları, Şubenin en yüksek ve yetkili organı olup, Şubenin faaliyet sahasındaki işyerlerinde çalışan sendikalı işçi sayısı beş yüze kadar olan Şubelerde üyelerden beş yüzü aştığı takdirde delegelerden oluşur.

2) Delegelerden oluşacak Şube Genel Kurullarının delege sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Şubelerin faaliyet alanlarındaki Sendikalı işçi sayıları ;

a) 500'den fazla 1000 kişiye kadar olanlar için 100 delege,

b) 1001'den 2000 kişiye kadar olanlar için 125 delege,

c) 2001'den 4000 kişiye kadar olanlar için 150 delege,

d) 4000'den fazla olanlar için 175 delege,

3) Ayrıca Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri de bu sıfatla kendi Genel Kurullarına delege olarak katılırlar. Bunlar, yukarıda belirtilen delege sayıları dışındadır. Delegelerden oluşacak Şube Genel Kurulları için yukarıda sayıları belirtilen delegeler Şubelerin faaliyet alanına giren işyerlerinde çalışan sendika üyesi işçiler tarafından ve bunlar arasından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına ve sendika tüzüğü ile tüzüğe ek "Seçim Yönetmeliği" hükümlerine göre seçilir. Bu seçimde, şubenin faaliyet alanına dâhil sendika üyesi işçi sayısı o şube için belirli delege sayısına bölünmek suretiyle bulunacak oran esas alınır.

4) Delege seçimlerinde yapılacak işlemler, Genel Kurulca da onaylanacak bir "Delege Seçim Yönetmeliği'nde belirlenir.

 

MADDE - 29: ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI VE TOPLANTI ESASLARI:

1)Şube Olağan Genel Kurulları en geç dört yılda bir Şube merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

2)Şube Olağan Genel Kurullarının Sendika Olağan Genel Kurul tarihinden en az iki ay önce yapılarak ilçe Seçim Kurullarınca tasdikli seçim sonuçlarını Sendika Genel Merkezine gönderilmesi şarttır.

 

3)Şube Genel Kurulunun hukuka ve demokratik esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesinden Sendika Yönetim Kurulu sorumludur. Bu sebeple, Genel Kurulun yapılacağı yer, gün saat ve gündemin Şube Yönetimince toplantı gününden en az bir ay önce yazı ile bildirilerek Sendika Yönetim Kurulunun bu konudaki yazılı mutabakatının alınması şarttır. Sendika Yönetim Kurulunun yazılı mutabakatının alınmaması veya yukarıdaki hususlardan herhangi birinde gerekli mutabakatın sağlanamaması hallerinde şube genel kurulu Sendika Yönetim Kurulunca belirlenecek yer, gün, saat ve gündeme göre yapılır. Genel Kurul ile ilgili tüm yasal ve idari işlemler Sendika Yönetim Kurulu veya bu Kurulca görevlendirilecek kişiler tarafından yerine getirilir. Yasal süresi dolduğu halde Şube Genel Kurulu kararının alınmaması veya alınmasına rağmen Şube Genel Kurulunun sürüncemede bırakılması hallerinde de aynı işlem yapılır.

4)Şube Genel Kurul toplantısının gündemi ile yer, gün ve saati, toplantı tarihinden en az onbeş gün önce mahalde yayınlanan bir gazete veya sendika web sayfası ya da diğer kitle iletişim araçlarından biriyle ilan olunur ve seçim kuruluna bildirimde bulunur. Şube Genel Kurulunu Yönetecek Başkanlık Divanı, Sendika Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Sendikaya bağlı diğer Şube Başkanları ile TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu ve delegeler arasından gösterilecek adaylar arasından açık oylama yapılarak seçilebilir. Kâtipler delegeler arasından seçilir.

5)Şube Genel Kurullarının, toplantı, esas ve usulleri ile karar nisabı hakkında, tüzüğün, Sendika Genel Kurulları için öngördüğü hükümler uygulanır.

 

MADDE - 30: ŞUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU:

1)Şube yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da şube genel kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine toplanır.

2)Talep tarihi itibarıyla şube olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması hâlinde şube olağanüstü genel kuruluna gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar şube olağan genel kurul gündemine alınır.

3)Delegeler tarafından yapılacak olağanüstü genel kurul isteklerinin “iyi niyet kuralına” uygun haklı veya geçerli bir nedene dayandırılması ve ayrıca isteklerini kanıtlayan delil vesair belgeleri taleplerine eklemek suretiyle şahsen veya münferiden Noter aracılığı ile Şube Başkanlığına ve Sendika Yönetim Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmesi şarttır.

4)Genel Kurul çağrısı, Şube Yönetim Kurulunca yapılır.

5)Yukarıda zikredilen delegeler tarafından yapılacak başvurular sonucunda şube olağanüstü Genel Kurulunun toplanıp toplanmayacağına ilişkin nihai karar Sendika Yönetim kurulunundur. Sendika Yönetim Kurulunca Olağanüstü Genel Kurul taleplerinin haklı bulunması halinde Şube Genel Kurulunun Olağanüstü toplanması için verilecek talimata rağmen Şube Yönetiminde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmaması veya işin geciktirilmesi hallerinde, toplantının yapılması ile ilgili tüm işlemler Sendika Yönetim Kurulu veya görevlendirileceği kişiler aracılığı ile ikmal edilerek, şube olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması sağlanır.

6)Şube olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz.

 

MADDE - 31: ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ:

1)Şube Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a) Şube organların seçimi,

b) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi,

c) Yönetim ve Denetleme Kurulunun ibrası,

ç) Sendika Genel Kuruluna Delege seçimi,

d) İlgili mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi,

2)Şube Genel Kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.

 

MADDE - 32: ŞUBE YÖNETİM KURULU:

1)Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla, Genel Kurulu oluşturan ve tüzüğün 19. Maddesinde belirtilen nitelikleri haiz delegeler tarafından, seçilecek 5 asıl üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.

2)Şube kapsamındaki işyerlerinde aidatlı üye sayısı; 1000'e kadar olan şubelere bir ücretli profesyonel (Şube Başkanı)  1001'den 2000'e kadar olan şubelere İki ücretli profesyonel (Şube Başkanı, Şube Sekreteri) 2001'den 3000’e kadar olan şubelere Üç ücretli profesyonel (Şube Başkanı, Şube Sekreteri, Şube Mali Sekreteri) 3001’den 4000’e kadar olan şubelere dört ücretli profesyonel (Şube Başkanı, şube sekreteri, şube mali sekreteri, şube teşkilatlandırma sekreteri) 4001’den sonra olan şubelere beş ücretli profesyonel (Şube Başkanı, Şube Sekreteri, Şube Mali Sekreteri, Şube Teşkilatlandırma Sekreteri, Şube Eğitim Sekreteri) )yönetici kadrosu verilir.       

a)  Şubenin üye sayısının artması halinde ücretli profesyonel yönetici kadrosu en geç 3 (Üç) ay içerisinde verilir.

b) Şubenin üye sayısının yukarıda belirlenen sayının altına düşmesi halinde ücretli profesyonel yönetici kadrosu 3 (Üç) ay sonunda kaldırır.

c) Şube üye sayısının şube başkanı dışındaki ücretli profesyonel yöneticiler için belirlenen sayıların altına düşmesi halinde ücretli profesyonel kadronun devam edip etmeyeceği ve/veya ücretli profesyonel kadro verilip verilmeyeceği hususunda; 

c.1- Şube kapsamındaki örgütlü işyeri sayısı,

c.2- Şube sınırları içinde örgütlenebilecek işyeri kapasitesi,

c.3- Şube yöneticilerinin şube faaliyetlerine ayırmaları gereken iş günü süresi,

c.4- Şube faaliyet sahası içerisinde yer alan işyeri ya da işyerlerindeki örgütlenme riskleri,

c.5- Kapsam içindeki işyeri ya da işyerlerinin kamu ya da özel sektöre ait olması,

c.6- Kapsam dâhilindeki işyerlerinin uzaklık ve yakınlığı,

dikkate alınarak ücretli profesyonel kadroların devamı ve ücretli profesyonel kadronun verilmesi hususunda Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.

d) Bu maddede belirtilen her türlü ücretli profesyonel kadro karşılığında ilgilisine ödenecek ücretin tahakkuk ve ödeme şekli bütçede gösterilir.

Sendika şubelerinde profesyonel olarak görev yapanların müktesepleri şubelerin ilk olağan Genel Kurullarına kadar korunur. Profesyonel kadroların geri alınmasında aidatlı üye sayısı hesabında dayanışma aidatı ödeyen işçilerde kapsama dâhil edilir.

 

MADDE - 33: ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

1)Şubeyi temsil görev ve yetkisi Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı tarafından kullanılır. Kanunların, Sendika Tüzüğünün ve Sendika Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde Şubenin Yönetilmesi Yönetim Kuruluna aittir.

2)Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, sarf yetkileri dâhilinde bulunan harcamalarını usulüne uygun olarak yapılmasının sağlar ve bunları karara bağlar, sarflarla ilgili kararların onaylı birer örneğinin sarf evrakı ile birlikte incelenmek ve gereği yapılmak üzere sarfın yapıldığı ayı takip eden ayın on beşine kadar sendikaya gönderir.

b) Şube Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlar ve Genel Kurulu toplantıya çağırır.

c) Şube hudutları içinde kalan resmi ve özel kuruluşlara karşı Şubeyi temsilen her türlü işlemleri yapar.

ç) Şubede istihdam edilecek eleman için kadro açılmasını Sendika Yönetim kurulundan talep eder.

d) Şube sınırları içinde zuhur eden her türlü Sendikal ihtilafın halinde gerekli faaliyetleri gösterir.

e)  Baş temsilciler ve Temsilciler Kurulunu toplantıya çağırır.

f) İşyeri Sendika Temsilcilerinin atanması veya değiştirilmesi hususunda Sendikaya teklifte bulunur.

g) Şube sınırları içinde kalan işyerlerinde çalışan üyelerin her türlü müracaatlarını inceler, işverenler ve ilgili mercilerle ilişki kurarak sonuçlandırmaya çalışır, mahalli temaslarda halledemediği konuları Sendikaya intikal ettirir.

h) Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile Genel Kurul, Sendika ve Şube Yönetim Kurullarınca alınan karar ve talimatlara aykırı hareket eden veya Sendika, Şube ve diğer üst kuruluş yöneticilerini küçültücü mahiyette fiil ve isnatlarda bulunan üyeleri, fiillerinin ağırlık derecelerine göre Şube Disiplin Kuruluna sevkeder veya Sendika Disiplin Kurulunca cezalandırılması için Sendika Yönetim Kuruluna teklifte bulunur.

i) İlgili Kanun uyarınca Sendika aidatının kesilip Sendikaya gönderilmesini teminen üye işçilerin listelerini zamanında işverenlere gönderir ve listelerin onaylı birer örneğini de Sendikaya gönderir.

j) Şube Genel Kurullarınca ve Sendika yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri yapar.

 

MADDE - 34: ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI:

1-Şube Yönetim Kurulu on beş günde bir olağan olarak toplanır. Şube Başkanın veya yokluğunda kendisine vekâlet eden Yönetim Kurulu üyesinin çağrısı üzerine de olağanüstü toplantı yapabilir.

2-Şube Yönetim Kurulunun toplantı yeterlilik sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar da üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı Başkanının oyunun katıldığı tarafın oyuna itibar edilir. Oylamanın gizli veya açık yapılması Şube Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

3-Şube Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle Kurul üyeliğinden ayrılması halinde Tüzüğün 22. maddesindeki hükümler uygulanır.

 

MADDE - 35: GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLER:

I.ŞUBE BASKANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ:

a)Şubeyi Şube Başkanı temsil eder.

b)Şube Başkanı Şube Yönetim Kuruluna ve Şubede kurulacak komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde bu komisyonların başkanlığını Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birine devredebilir.

c)Şube Başkanı, Şubedeki bütün büroların amiri olup, her türlü çalışmaları denetlemeye ve tetkike yetkilidir.

ç)Sekreter ile Şube yazışmalarını, Mali Sekreter ile muhasebe ve muamelat evrakını imza eder.

d)Şube Başkanı lüzumu halinde bir karara bağlı olmaksızın ve belgeye dayalı olarak brüt asgari ücretin yarısı kadar bütçe gereğince harcamalarda bulunabilir ve durum ilk yönetim kurulu toplantısında bildirilir ve karara bağlanır. Bu tür harcamalar yalnız Şube Başkanı tarafından yapılabilir.

e)Şube Denetleme Kurullarınca verilen raporların ilk Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülmesini sağlar.

f)Şube Başkanı, Şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

g)Şube Başkanı, Yasalara, Sendika Tüzük ve prensiplerine aykırı olmamak ve mahalli işçi sorunları ile sınırlı kalmak kaydı ile basına demeç verebilir.

 

II. ŞUBE GENEL SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a)Şube Başkanının bulunmadığı zamanlarda Başkanın görev ve yetkilerini kullanır.

b)Şube muamelatını yürütür ve büroları yönetir.

c)Şube zorunlu organlarına seçilenlerin mal bildirimi verdiklerine ilişkin alındı bilgisi sayı, tarih ve isim yazılarak Yönetim Kurulu karar defterine geçirir ve mal bildirimlerini muhafazası için Genel Merkeze gönderir.

d)Şube Yönetim Kurulunca ve Şube Başkanı tarafından kendisine verilecek sair görevleri yerine getirir.

 

III. ŞUBE MALİ SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a)Şubenin mali konularındaki bütün işlemlerini Kanun ve Tüzük Hükümleri ile Sendikanın yetkili organlarının talimatları dâhilinde yürütür.

b)Şubenin zorunlu giderleri için Şube kasasında Yönetim Kurulunun bilgisi dışında brüt bir asgari ücret tutarından fazla para bulunduramaz.

c)Şube zorunlu organlarının ilgili kanun uyarınca 3628 sayılı yasa gereği düzenleyip verecekleri mal bildirimine ait belgeleri yönetim kurulu karar defterine yazılmak üzere şube sekreterine verir.

d)Şube Yönetim Kurulunca ve Şube Başkanı tarafından kendisine verilecek sair görevleri yerine getirir.

 

IV. ŞUBE TESKİLATLANDIRMA SEKRETİRİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

a)Örgütlenme konusunda Şubenin yetkisine bırakılan hususları yetkili organların talimatları dâhilinde yürütür.

b)Şube Yönetim Kurulunca ve Şube Başkanı tarafından verilecek sair görevleri yerine getirir.

 

V. ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLER:

a)Şubenin yetkisine bırakılan eğitim faaliyetlerini yetkili organların talimatları dâhilinde yürütür.

b)Şube Yönetim Kurulunca ve Şube Başkanı tarafından verilecek sair görevleri yerine getirir.

 

 MADDE - 36: ŞUBE DENETLEME KURULU:

a) Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurul tarafından Tüzüğün 19. Maddesinde sayılan niteliğe sahip Genel Kurulu oluşturan üye veya Delegeler tarafından seçilen 3 asil üyeden oluşur. Asil Üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, Sendika Denetleme Kurulunun çalışma şeklini düzenleyen tüzüğün 24. maddesindeki hükümlere kıyasen çalışır.

 

b) Şube Denetleme Kurulu Şube Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler. Tüzüğe uygun olarak gerekli denetimleri yaparak ara raporu Şube Başkanına verir. Devre sonu raporunu da Şube Genel Kuruluna sunar. Gerekli gördüğü hallerde Denetim Kurulu raporunu Genel Başkanlığa da gönderir.

c)Sendikanın mali denetimini gerçekleştiren yeminli mali müşavir, şube mali denetimine ilişkin sonuçları Şube Yönetim Kuruluna bildirir.

 

MADDE - 37: ŞUBE DİSİPLİN KURULU:

a)Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından tüzüğün 19. Maddesinde sayılan nitelikleri haiz Genel Kurulu oluşturan üye veya delegeler tarafından gizli oyla seçilen 3 asil üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

b)Şube Disiplin Kurulu Sendika Disiplin Kurulunun çalışması ile ilgili Tüzüğün 25. Maddesi hükümlerine kıyasen çalışmalarını yürütür.

c)Şube Disiplin Kurulu, Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika üyeleri hakkında soruşturma yaparak uyarı, kınama cezalarından birisini verir ve sonucunu Şube Genel Kuruluna ve ilgililere bildirir.

d)Şube Disiplin Kurulu üyenin 3 aya kadar üyeliği geçici süreyle askıya alma ya da sürekli olarak ihraç cezası gerektiren sendika disiplinine aykırı davranışları hakkında hazırlayacağı raporları, gereğinin yapılması için sendika disiplin kuruluna gönderilmek üzere Şube Başkanına verir.

 

MADDE - 38: BAŞTEMSİLCİ VE TEMSİLCİLER KURULU:

a)Şubelerin istişare organı olup, Şubelerin kendi faaliyet alanına dâhil işyerleri için tüzük hükümlerine göre atanan Baştemsilcilerden ve Temsilcilerden oluşur.

b) Şube Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine sekiz ayda bir olağan olarak toplanacağı gibi Şube Yönetim Kurulunun talebi ve Sendika Yönetim Kurulunun yazılı oluru ile Olağanüstü de toplanabilir.

c)Baştemsilci ve Temsilcilerin görev ve yetkileri Sendika Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Genel Kurulca onaylanan yönetmelikle belirlenir.

 

MADDE - 39: ŞUBE FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR:

Sendika Şubeleri, Sendikanın genel ilke ve prensiplerine aykırı ve bunları zedeleyecek faaliyet ve beyanlarda bulunamazlar.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM
SEÇİMLERDE UYULACAK ESASLAR İLE SENDİKANIN GELİR VE GİDERLERİ

 

MADDE - 40: SEÇİMLERDE UYGULANACAK ESASLAR:

1)Sendikanın ve Şubelerin zorunlu organlarında görevlendirilecek delege ve üyelerin seçimi Kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde Genel Kurulca hazırlanacak “Genel Kurul Seçim Yönetmeliği” ne göre serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

2)Genel Kurul dışındaki zorunlu organlara seçilen asil üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.

 

MADDE - 41: SENDİKANIN GELİRLERİ:

1)Sendikanın gelirleri;

a) Üyelerden alınacak üyelik aidatı,

b) Kanununda belirtilen dayanışma aidatı,

c) Kanununa göre yapılacak faaliyetler ile eğlence, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

ç) Bağışlar,

d) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlar,

e) İşkolumuz içinde ve dışında özelleştirilen kuruluşlara ortak olunması sonucu gelen kar payları,

f) Sınaî ve iktisadi kuruluşlara ortaklıktan dolayı elde edilen kar paylarından

Oluşur.

2)Sendika, Kanunun yasakladığı kişi, kurum ve kuruluşlardan mali yardım ve bağış alamaz. Sendika yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan Bakanlığa önceden bildirimde bulunmak suretiyle ayni ve nakdi yardım alabilir.

 

MADDE - 42: SENDİKANIN GİDERLERİ:

1)Sendika amaçları ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz ve bağışta bulunamaz, üyeleri ile çalıştırdığı kişiler de dâhil olmak üzere kimseye borç veremez.

2)Sendika, üyelerinin mesleki eğitimi ile bilgi ve tecrübelerini artırmak için Yönetim Kurulu kararı ile eğitim harcaması yapabilir.

3)Sendika, çalıştırdığı personele ve sendikadan ücret alan yöneticilere iş mevzuatı esaslarına göre avans verebilir.

4)Sendika, Yönetim Kurulu kararı ile ve nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydı ile yurt içi ve yurt dışındaki doğal afet bölgelerine doğrudan veya yetkili makamlar aracılığı ile konut, eğitim ve sağlık tesisleri kurulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.

 

MADDE - 43: BÜTÇENİN DÜZENLENMESİ:

1)Sendikanın bütçesi Yönetim Kurulunca hazırlanarak Genel Kurul onayına sunulur ve kesin şeklini alır.

2)Bütçe dört yıllık devre için her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır.

3)Bütçede her türlü harcama, ücret, menkul ve gayrimenkul mal karşılıkları ayrı ayrı kalemler halinde gösterilir.

4)Sendika bütçesinde her Şubenin giderleri ayrı ayrı düzenlenir.

 

MADDE - 44: SENDİKACA TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR:

1)Sendika, aşağıdaki yazılı defter ve kayıtları tutmak zorundadır.

a) Üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri,

b) Genel kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu karar defterleri,

c) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,

ç) Aidat kayıtları, yevmiye ve envanter defterleri ile defterikebir,

d) Gelirlere ilişkin kayıt ve defterler,

e)  213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir.

f) Gelir makbuzların ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar,

2)Yukarıda yazılı defterler her olağan Genel Kurulu izleyen on beş gün içinde Notere tasdik ettirilir.

3)Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterde tutabilir.

  

MADDE - 45: MAL BİLDİRİMİ:

Sendika ve Sendika Şubelerin Başkanları ve Yöneticileri göreve seçildikten sonra seçimin kesinleşmesini takip eden iki ay içerisinde kendileri, eşleri ve velayetleri altında bulunan çocuklarına ait mal bildirimlerini 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 29 uncu maddesi 4 üncü fıkrası uyarınca 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelik esasları uyarınca doldurulacak mal varlığı bildirimini vermek zorundadır. Yine görevin devam etmesi halinde de aynı Kanunun 7 inci maddesine göre (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayında mal bildiriminde bulunulması gerekmektedir. Bu bildirim zorunlu organında görev alınan sendika genel merkezine veya sendika şubesine verilir. Bu belgeler yönetim kurullarının karar defterinin özel bir sayfasına yazılır. Bu sahife denetçiler tarafından imza edilir. Sendika ve Sendika şubelerinin Başkan ve yöneticileri tarafından verilen mal bildirimleri Sendika genel merkezinde teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından muhafaza ve takip edilir.

Yedek üyeler mal bildirimlerini göreve getirildikleri tarihten itibaren iki ay içerisinde vermek zorundadırlar.

Mal bildiriminde bulunan kişiler görev süreleri sonunda tekrar seçilseler bile yukarıdaki esaslara göre yeniden bildirimde bulunmak zorundadırlar.

Aynı görev süresi için mal bildirimleri bir defaya mahsus olarak verilir ve yöneticilerin görevinin sona ermesinden itibaren 5 yıl süre ile saklanır.

Mal bildiriminde yazılı olanlar açıklanamaz. Ancak, yargı mercilerince ve denetleme veya inceleme yetkisine sahip diğer makam, organ ve mercilerce iade edilmek üzere alınabilir.

 

MADDE - 46: MAL İKTİSABI-SATIŞ VE TERKİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR:

1)Sendika, amaç ve faaliyetlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları iktisap edebilir.

2)Genel Kurul kararları uyarınca Sendikanın ihtiyacı olan her türlü taşınır malların satın alınmasında ve mevcutların satılmasında veya ömrünü dolduran, değiştirilmesi zaruri hale gelmiş taşınır mallar ile demirbaşların kayıttan düşülmesinde gerekli işlemleri yapacak görevliler Yönetim Kurulunca tespit edilir.

3)Yönetim Kurulu, satışı veya imha yolu ile demirbaş kayıtlarından terkini için bir Yönetim bir denetim Kurulu üyesi ve Sendika Muhasebesinde görevli bir kişiden oluşan bir komisyon kurarak gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlar. Satışına karar verilen demirbaşlar için komisyon ilanen teklif alarak veya piyasa araştırması yaparak pazarlık usulüyle satışı gerçekleştirir, imhası gereken demirbaş eşyada bu komisyon eliyle gerçekleştirilir.

  

MADDE - 47: YASAK FAALİYETLER:

1)Sendikanın yasak faaliyetleri konusunda ilgili Kanun hükümleri uygulanır.

 

 

ONUNCU BÖLÜM
ÜST KURULUŞ ÜYELİĞİ

 

MADDE - 48: ÜST KURULUŞ ÜYELİĞİ:

1)Sendika, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)

2)Uluslararası IndustriALL Global Union ve Industrial European Trade Union üyesidir.

MADDE - 49: ÜST KURULUŞ TALİMATLARINA UYMA ZORUNLULUĞU:

1)Sendika Şubeleri, Sendikanın; Sendika ise TÜRK-İŞ Konfederasyonunun Kanun ve Tüzük hükümleri doğrultusunda belirlediği ilke ve politikalara uymak zorundadır.

MADDE - 50: KONFEDERASYONUN SENDİKAYI DENETİMİ:

TÜRK-İŞ Konfederasyonu, Sendikanın gelir ve giderlerini, giderlerinin sarf yerlerini ve her türlü faaliyetlerini denetler.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM
SENDİKA GÖREVLİLERİNİN ÖZLÜK HAKLARI, BİRLEŞMEYECEK GÖREVLER, ÜCRET KAYIPLARI VE YURT DIŞINA GÖNDERİLME

 

MADDE - 51: GÖREVLİLERİN ÜCRET-TAZMİNAT VE SOSYAL HAKLARI:

a) Sendika ve Şubelerin Yönetim Kurulu üyeleri ile Başkanlarına verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları Genel Kurul tarafından tespit olunur.

b) Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücretler, gündelik ve yollukların tavanı da Genel Kurul tarafından tespit olunur.

c) Sendika ve Sendika Şubelerinde çalıştırılanların iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal haklarını tespite, Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.

ç) Sendika Yönetici ve çalışanlarının sosyal güvenlik, sigorta, dinlenme haklarını garanti eder. Bu hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

d) Sendika, Sendika Şubesi Yönetim Kurullarının ücretli çalışan Başkan ve üyeleri otuz işgünü yıllık ücretli izin hakkına sahiptir. Yıllık izinlerin, izine hak kazanılan yıl içerisinde kullanılması esastır. Ancak, süresi içerisinde yazılı olarak talep edilmiş olmasına rağmen Merkez Yönetim Kurulu kararına istinaden zorunlu sebeplerle kullandırılmayan, izinlere ait ücretler hak sahibinin çıplak ücreti üzerinden ödenir. Bu gibi durumlarda izin harçlığı ödenmez.

e) Sendika ve Sendika Şubesi Yönetim Kurullarının ücretli çalışan Başkan ve üyelerin aylık ücretleri dışında yılda dört (4) aylık ücretleri tutarında ek ödeme yapılır. Yönetim Kurulu bu ikramiyeleri dört ayrı dilimde ödeyebileceği gibi daha az veya daha fazla parçalara bölerek de ödeyebilir. Ödeme tarihleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

f) Yasalar ve Sendika Tüzüğü ile belirlenmiş bulunan, Sendika amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için uygulanacak grevlere katılan üyelere yapılacak nakdi ve ayni yardımlarla, Sendika gelirinin % 5'ini aşmamak kaydı ile yapılacak sosyal amaçlı harcamaların yer, şekil, miktar ve zamanı Sendika Yönetim Kurulunca tespit edilir.

g) Sendika ve Sendika Şubesi Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarında ücretsiz olarak çalışanlara bu görevlerinin gerektirdiği toplantılara katılmaları nedeni ile ödenecek huzur haklarının miktarları Genel kurulca tespit edilir.

h) Sendika veya Şube Yönetim Kurullarının ücretli profesyonel olarak çalışan Başkan ve üyelerinden; genel kurula girip de yeniden seçilemeyen yöneticilere 3 aylık giydirilmiş brüt ücretleri, Sendikaca toptan ödenir. Seçime girmeyen veya aday olupta çekilenlere herhangi bir sebeple istifa edenlere bu ödeme bir kat artırılarak yapılır.

ı) Sendika ve Sendika şubesi yöneticilerinin ölümleri halinde mirasçılarına aylık çıplak net ücretlerinin on katı tutarında tazminat verilir.

Sendika veya şube yönetim kurullarında profesyonel olarak görev yapan yöneticiler, Sendika ve Şube personellerinin hasta ve raporlu oldukları süre için SGK'dan aldıkları geçici iş göremezlik ödeneğine ait belgeyi Sendikaya ibraz etmeleri kaydıyla, bu süreye ait ücret farkı tahakkuk ettirilerek kendilerine ödenir.

 

i) Sendika ve Sendika Şubelerinde personel, uzman ve müşavir olarak çalıştırılan kimselerin kıdem tazminatları Kanun hükümleri esasları dâhilinde ve varsa sözleşmelerine göre; yoksa 45 gün üzerinden Sendikaca ödenir.

 

j) Sendika ve sendika şubelerinin profesyonel kadrolarında görev alanlara sendika veya sendika şubesinin ücretli profesyonel yöneticiliğinde geçen hizmetlerine karşılık bir takvim yılı için 45 günlük ücreti ile her türlü sosyal yardım, ikramiyeler ve de diğer ödemelerin 45 güne isabet edecek tutarı dâhil olmak üzere brüt tutarı net görev güçlüğü olarak her takvim yılının sonunda ödenir. İşbu uygulamanın başlangıç tarihi olarak Genel Merkez Genel Kurul tarihi esas alınır. Takvim yılını tamamlayamayanlara çalıştıkları süre dikkate alınarak kıstelyevm yapılır.

 

k) Sendika ve sendika şubelerinin profesyonel kadrolarında görev alan yöneticilerine dönem sonunda (4 yıllık) hizmet süreleri için son bulma tarihindeki kıdem tazminatı tavanını aşmamak üzere 30 günlük brüt ücretleri üzerinden net olarak hizmet ödeneği ödenir. Dönemini doldurmayanlara çalıştıkları süre dikkate alınarak kıstelyevm yapılır.

 

l) Kamu işyerleri dışında sendikal çalışmalarda başarılı görülen ve şube üye sayısında artış sağlayan sendika şubelerinin profesyonel kadrolarında görev alan başkan ve yöneticilerine aylık sosyal yardımları da ilave edilerek iki maaşa kadar teşvik primi Sendika Yönetim Kurulu kararıyla verilebilir. Bu tür ödeme takvim yılı içerisinde bir kez yapılır.

 

MADDE - 52: BİRLEŞMEYECEK GÖREVLER:

1)Sendika veya şubelerinin, genel kurul hariç, zorunlu organlarda görev alanlardan şube yönetim kurulları üyeliklerinde bulunup 'ta sendikanın denetim ve disiplin kurullarına da seçilmiş olanların dışındakiler sendika bünyesi içinde başka bir göreve seçildikleri takdirde bu görevlerden birini tercih etmek zorundadırlar. Bu tercihin bir ay içinde kullanılmaması halinde son seçildikleri görevleri kendiliğinden düşer.

2)Sendikanın denetim veya disiplin kurullarına da seçilmiş olan şube yönetim kurulu üyeleri bu sıfatla kendi şubelerinin denetim ve disiplin kovuşturmasına ilişkin toplantı ve çalışmalara katılamaz.

 

MADDE - 53: YOLLUKLAR VE ÜCRET KAYIPLARI:

1) Sendika Genel Kurul toplantısına iştirak eden ve Sendika zorunlu organlarında görevli olan üye ve delegelerin yol ve konaklama masrafları ile yollukları sendika tarafından karşılanır.

2) Sendika ve sendika şubelerinin Denetleme ve Disiplin kurulları üyeleri ile Sendika Başkanlar Kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısıyla varsa ücret kayıpları ile yollukları Sendikaca ödenir.

3) Çeşitli nedenlerle Sendika tarafından görevlendirilecek diğer kişilerin varsa ücret kayıpları ile yollukları yine sendikaca ödenir.

 

MADDE - 54: YURT DIŞINA GÖNDERİLME:

1)Sendika tarafından yetkili olarak üyesi bulunan uluslararası bir kuruluşa veya başka bir sendikal görevle yurtdışına gönderilen yönetici, temsilci, personel ve müşavirlerin ücret ve yollukları sendika tarafından karşılanır. Bu ücret ve yollukların miktar ve esasları Genel Kurulca tespit olunur.

2)Görevli olarak gidilen ülkenin iaşe ve ibate şartları nazarı dikkate alınarak tahmini bütçede gösterilen yurt dışı yolluk miktarları Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile %50'ye kadar arttırılabilir.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ, FESİH VE TASFİYE İLE ADLİ TAKİBAT

 

MADDE - 55: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

1)Tüzükte yapılacak değişiklikler genel kurul toplantı ve karar yeter sayısı olan üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile mümkün olur.

2)Tüzükte yapılan değişiklikler üye olunan üst kuruluşa bildirilir.

 

MADDE - 56: FESİH VE TASFİYE:

1)Sendikanın fesih kararı genel kurul toplantı ve karar yeter sayısı olan üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile mümkün olur.

2)Tüzel kişiliği sona eren Sendikanın mal varlığı üyesi bulunduğu üst kuruluşa devredilir.

 

MADDE - 57: ADLİ TAKİBATA UĞRAMA:

1)Sendika şubesi veya sendika yöneticilerinden bir veya birkaçı Anayasa ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun saydığı konu ile ilgili suçlar dışında sendikal faaliyet veya trafik kazası sebebiyle adli takibata uğraması suçlarından mahkûm edilmeleri halinde Yönetim Kurulunca gerekli adli yardım sağlanır.

2)Tutuklanan veya gözaltına alınan yöneticilere bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibilere başka bir ödeme yapılmaz.  Tutukluluk veya gözaltı süresi sona erenlere aylıklarından kesilmiş olan üçte biri ile Ana Tüzük ve bütçe hükümleri uyarınca sosyal hak ve yardımları kendilerine ödenir.

3)Sendika şubesinin karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde Sendika Yönetim Kurulu, sendikanın karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde de Sendikanın bağlı bulunduğu TÜRK-İŞ Konfederasyonu gerekli tedbirleri alır.

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SENDİKA KURUCULARI VE KANUNA AYKIRI HÜKÜMLER

 

MADDE - 58: KURUCU SENDİKALAR VE TEMSİLCİLER:

Federasyonun kurucu sendikaları ile yetkili temsilcili kurucu heyeti şunlardır:

SENDİKALAR

1.DSİ Enerji, Su ve Sulama İşçileri Sendikası-SAMSUN

2.DSİ Enerji, Su İşçileri Sivas ve Havalisi Sendikası-SİVAS

3. Ege Bölgesi Enerji, Su, Gaz ve DSİ İşçileri Sendikası İZMİR

4. DSİ 12. Bölge İşçileri Sendikası-KAYSERİ

5. Hirfanlı Barajı Enerji İşçileri Sendikası Hirfanlı- KAMAN

6.Güney Bölgesi Baraj, Sulama, Enerji, Su, Gaz ve DSİ İşçileri Sendikası-Adana

7. DSİ Makine İkmal İşçileri Sendikası - ANKARA

8. DSİ Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası - DİYARBAKIR

9.DESGES Doğu İlleri ve Havalisi Enerji, Su, Gaz ve DSİ İşçileri Sendikası ERZURUM

10.  Kesikköprü Baraj, İnşaat ve Enerji İşçileri Sendikası Bala-KAMAN

 

SENDİKA TEMSİLCİLERİ KURUCU HEYETİ

 

       Rafet METİN            1934 T.C.        VI. Bölge Ambar Memuru

                                                                       Kuru köprü Mah. 31/65-ADANA      

       Hüseyin EKŞİ           1932 T.C.        Hirfanlı Barajı Opr. Hirfanlı Sitesi C/1

                                                                       KIRŞEHİR     

       Süyehbi KÜLAHİ     1341 T.C.        DSİ Ankara Merkez Atölye Formeni                                                                                                          İskitler Sarmaşık Sok. No: 10 ANKARA   

       Murat ÖZÜN             1920T.C.        DSİ. 7. Bölge Şoför                                                                                                                                                  Yenidoğan Mah. Faitöz Sk. No:52 SAMSUN       

       Nejat ÇERMİKLİ      1930 T.C.        DSİ. Mak. Eğitim Merkezi Kavaklıdere                                                                                                      Bolu Sokak No : 66/2 ANKARA

       Mustafa ATAÇ         1928 T.C.        DSİ Merkez Atölye Formeııi                                                                                                                       Koop. Evleri 4/8 Y.Mah.-ANKARA

       Selahattin ERKAP     1928 T.C.        DSİ.2 Bölge Maliyet Tek. 1857 Sk.                                                                                                                          No : 41 - İZMİR    

       Hasan ATASOY       1938 T.C.        DSİ. V. Bölge Şoför

                                                                       Keçiören Kızlar Pınarı 88/8 – ANKARA

 

MADDE - 59: Bu Tüzüğün yürürlüğe giriş tarihinden sonra çıkacak Kanun ve Tüzüklerin emredici nitelikteki hükümlerine nazaran işbu tüzükte aykırı hükümler meydana gelirse o takdirde bu tüzüğün, aykırı hükümlerinin yerini çıkan kanun ve tüzük hükümleri alır.

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GEÇİCİ MADDELER

GEÇİCİ MADDE - 1: TAŞINMAZ MALLAR VE ARAÇLARIN KAYITLARI:

 

1)2821 Sayılı Sendikalar Kanununun geçici 1. Maddesi 1. Hükmü uyarınca yapılan Olağanüstü Genel Kurulda Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikaları Federasyonu (TES-İŞ)'in tüzüğünü ve Teşkilatlanmasını Kanuna uygun hale getirerek Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası adını alması nedeni ile evvelce Federasyon adına kayıtlı gayrimenkullerin tapu kayıtları ve araçların trafik kayıtlarının da buna uygun hale getirilmesi Yönetim Kurulunca sağlanır.

 

2)Keza, şube haline dönüşmüş sendikalar adına kayıtlı gayrimenkullerin tapu ve araçların trafik kayıtlarının da Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası adına çevrilmesi Yönetim Kurulunca sağlanır.

 

GEÇİCİ MADDE - 2: KATILAN SENDİKALARIN MAL VARLIKLARI:

Şube haline dönen sendikaların 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 27. Maddesine göre alacakları katılma kararı üzerine bu Sendikaların bütün hak, borç, yetki ve menfaatlerinin, Kanun hükmü olarak sendikaya geçmesi sebebiyle bunların envanterinin çıkarılması ve gereken devir işlemlerinin yapılması Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

MADDE - 60: YÜRÜRLÜK:

İşbu Tüzük, Sendikanın 03-04 Kasım 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

MADDE - 61: YÜRÜTME:

Bu tüzüğü Yönetim Kurulu yürütür.